LİSE AKADEMİK YAŞAM

  1. Anasayfa
  2. LİSE
  3. LİSE AKADEMİK YAŞAM

ALMEDA, akademik programın kapsamlı müfredatı ve öğretim yaklaşımları; Türkçe, beşeri bilimler, fen bilimleri, yabancı diller, matematik, sanat, spor ve alanında açık uçlu sorular üzerinde çalışma fırsatı veren, teknolojinin deneyime dönüştüğü “Branş Derslikleri (Kabinet Sistemi)” ile güçlü bir temel kazandırır.

Türk Dili ve Edebiyatı

Okulumuzdaki edebiyat derslerinde, öğrencilerimizi Türk ve Dünya Edebiyatının önemli eserleriyle buluşturarak, öğrencilerimizin entelektüel zekâlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkelere dikkat edilerek planlanan ve işlenen derslerle öğrencilerimize insan olmanın bilinci ve sorumluluğunu aktarmaya çalışarak geleceğin bilim, kültür ve sanat hayatına yön verecek entelektüelleri yetiştirmek en büyük temennimizdir.

Matematik

Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek doğrultusunda öğrencilerimize; işlem becerisi, matematiksel anlama, problem kurma, problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmek üzere rehberlik etmekteyiz.

Okulumuzda, çağımızın gerektirdiği yeni yöntemleri uygun koşullarda kullanarak geliştirilen ve gerçekleştirilen matematik öğretimi ile her öğrencinin matematiksel gelişimini en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenmektedir.

Fizik

Fizik derslerimizde doğanın temel yapı taşlarını düzenli bir şekilde işleyip tüm bilimlerin çıkış noktası olan “neden?” ve “nasıl?” sorularıyla öğrencilerimizin güncel yaşantısında cevaplandıramadığı birçok probleme merak uyandırmayı ve onları açıklamayı hedefliyoruz.

Neden ve nasıl soruları her zaman bilimin ışığı olmuştur. Birçok bilim adamı bu soruların cevabını arayıp, insan hayatını açıklayıp, kolaylaştırma hedefi ile ömürlerini geçirmişlerdir. Biz de sevgili öğrencilerimize bunu aşılayarak merak ettikleri birçok şeyi yaşayarak öğretip, bilim yolunda ufak adımlar attırmak istiyoruz.

Kimya

Kimya dersi maddenin yapısını özelliklerini birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Bu derste gözlemlerin formüle edilişi eleştirel ve analitik düşüncenin yanı sıra problemleri çözme yeteneği elde edilir. Merkeze öğrencinin alınması ile öğrencinin yaşayarak öğrenmesi yani bol bol deney yaparak öğrenciyi aktif hale getirmek en büyük hedefimiz

Biyoloji

Biyoloji öğrenimi ve öğretimi modern dünya için kültürel bir zorunluluktur (Doğan vd. 2003, Cerrah ve Ayas, 2003)

Günümüzde biyoteknoloji, ekoloji, çevre bilim, ıslah çalışmaları, zararlılarla savaş, insan ve hayvan davranışı gibi biyolojinin konuları herkesi ilgilendirip meşgul etmektedir. Biyoloji derslerinde amacımız sadece öğrencileri üniversiteye hazırlamak olmayıp, bilgileri hatırlayan ve bu bilgileri nasıl kullanacaklarını bilen öğrenciler yetiştirilmesidir.

Yabancı Diller

Hedefimiz: Hedef dili etkin kullanabilen, yaşam boyu öğrenme sürecinde sözlü ve yazılı becerilerini geliştirebilen öğrenciler yetiştirirken, kendi kültürlerini unutmadan başka kültürleri tanıyan, farklı kültürlere saygı duyan, açık görüşlü birer Dünya vatandaşı yetiştirmektir.

Tarih

Öyle bir okul düşünün ki! Tarih dersinde öğrenciler bazen İstanbul’un fethine hazırlanacak bazen Göbekli Tepe’de kazı yapacak bazen Sümerlerdeki çivi yazısı ile derdini anlatacak. Tarih dersinde amacımız; tarihin sadece bir ders olmadığını, kültürün kendisi olduğunu kavratmak. Geçmişini bilen, geçmişinden güç alarak yüzünü geleceğe dönen bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz.

 Coğrafya

Öncelikli hedefimiz öğrencilere yaşamın içindeki  coğrafyayı ezber odaklı değil de  fizikî ve beşerî unsurların birbirleriyle etkileşimini görerek  ve  yaşayarak etkili bir şekilde öğretmektir. Coğrafya doğa bilimleri ile sosyal  bilimler arasında köprüdür. Değişen doğa olayları ile farklılaşan kültürleri, turizm faaliyetlerini, yerleşme türlerini ve oluşan sanayi kollarının karşılıklı olarak birbirlerini nasıl değiştirdiğini inceler. Coğrafya derslerinde nerede, ne zaman niçin  ve nasıl sorularına öğrencilerimiz cevap ararken, bu olaylar arasındaki karşılıklı ilişkilere coğrafi bütünsellik ve çok boyutluluk penceresinden bakmayı öğrenecekler.

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar eğitiminin kapsamları ve  her sene yenilenen eğitim amaçlı yazılım paketleri ile en son teknolojiler öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, zamanında öğrenimlerine, sunulmaktadır. Bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, bu sistemleri kullanarak vizyonunu geliştirip doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen bireyler olarak yetiştirmek, bu alanda temel amacımızdır.

Görsel Sanatlar

Sanatla teknolojiyi ve sanatla bilimi buluşturan önemli bir alan hiç kuşkusuz görsel sanatlar eğitimidir. Bu bilimin görsel sanatlar ve eğitimi olmak üzere iki temel dayanağı vardır. Sanat eğitimi ile bakmayı ve görmeyi bilen, gördüklerini farklı düşünce ve duygu boyutlarından geçirerek yorumlayan, hayal gücü gelişmiş, yaratıcı, özgün düşünen, analiz yapabilen ve iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. 

Beden Eğitimi

Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmak hedefindedir.