Çocukların, yetişkinlere oranla kıyaslandığında; bilgisayar teknolojisini, özellikle de interneti yoğun olarak kullanmaları, çocuklar tarafından internetin ne derece güvenli kullandığı sorusunun önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin güvenli internet kullanım durumlarının belirlenmesi, karşılaştıkları durumlar karşısında ne derece doğru bir davranış gösterme eğiliminde olduklarının tespit edilmesidir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip, biri özel, beş ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 255’i kız, 248’i erkek olmak üzere toplam 503 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerden veri toplanması aşamasında video destekli anket çalışması uygulanmıştır.

Yapılan araştırma sonucu elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin genel olarak güvenli internet kullanımı ile ilgili bilinç düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Ama bir öğrencinin bile bilgisizlik veya dikkatsizlik nedeniyle internet kullanımı sırasında bir hata yapması düzeltilemeyecek sonuçlar doğurabileceğinden, tüm öğrencilerin en yüksek bilinç seviyesine ulaştırılması gereklidir.

Çocukları internet ortamındaki tehlikelerden korumak için güvenli internet kullanım bilincinin kazandırmak, internetin kullanımını engellemek ya da kısıtlamaktan daha etkili bir çözüm olacaktır. Öğrencilerin internet ortamındaki güvenlik riskleri içerisinde bilinç seviyesi bakımından yetersiz kaldıkları konuların, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’nda konu ağırlıkları artırılmalıdır.

http://ebuline.com/pdfs/27Sayi/27_2.pdf