ORTAOKUL AKADEMİK YAŞAM

  1. Anasayfa
  2. ORTAOKUL
  3. ORTAOKUL AKADEMİK YAŞAM

Türkçe

Dil bilgisi öğretiminin temel amacı, öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek ve onların anadillerinde etkili iletişim kurmasını sağlamaktır. Türkçe dersi; öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin doğru ve etkili bir biçimde öğretilmesinde, öğrencilerin duyarlılıklarının geliştirilmesinde, okuma kültürünün kazandırılıp sürdürülmesinde önemli bir kılavuz durumundadır. Bununla beraber dilsel becerilerin kural bazlı değil, etkinlik temelli öğretilmesi, dil bilgisi kurallarının beceriler içerisinde yoğrularak sezinletilmesi, Türkçe öğretiminin vazgeçilmez yapı taşları içerisindedir.

Türkçe öğretiminin amaçları içerisinde sözcük dağarcığının zenginleştirilmesi, dil sevgisi ve bilincinin kazandırılması da yer almaktadır. Bu amacı gerçekleştirmenin ilk şartı da çocukları nitelikli okuma metinleri ile buluşturmaktır. Bu metinler; öğrencilerin ilgi, gereksinim, bakış açısı, dil ve anlam evrenlerine uygun olmalıdır.

Bilim ve teknolojide yaşanan büyük ilerlemeye paralel olarak, çağımızda eğitimin amacı, üst düzey yaşam ve düşünme becerilerini kazandırmak üzerine şekillenmiştir. Öğrenci merkezli yaklaşımların ve çağdaş öğrenme kuramının altını çizerek vurguladığı temel husus eleştirel düşünen nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için yorum, analiz ve değerlendirme yapabilecekleri, sorgulayabilecekleri, ulaştığı iddiaları dile getirebilecekleri ortamı hazırlamak ve bunun geliştirilmesine katkı sağlamak, Türkçe dersinin kaçınılmaz hedefleri arasındadır.

Sosyal Bilgiler

Almeda Okulları olarak dünyayı tanımanın, içinde bulunduğumuz kadim Anadolu topraklarını tanıyarak başlayacağına inanıyoruz. Anadolu’nun Dünya tarihi boyunca sahip olduğu verimli topraklarıyla bizi bir anne şefkatiyle kucaklayan tarihine yolculuklar yapacağız. Bu topraklarda yaşamanın güzelliğinin farkına vararak çocuklarımıza ülkemizin güzelliklerini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşayarak öğreteceğiz. Devletler kuran, devletler yıkan ve dünya tarihine yön veren geçmişimizi bilmek, inanıyoruz ki geleceğimizi aydınlatacaktır. Öğrencilerimiz, derste öğrendiği bilgileri, günlük hayatlarına uyarlayarak etkin birer vatandaş olacaklardır. Ayrıca hak ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinçle geleceğine yön veren nesiller yine “Sosyal Bilgiler” dersinde yetişecektir.

İngilizce

Almeda Okullarında İngilizce öğretim programları, anaokulundan liseye kadar Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi) yaklaşım prensipleri esas alınarak hazırlanmıştır. Etkileşimin, dil eğitiminin nihai hedefi olduğu gerçeğiyle öğrencilerimizin hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda okul öncesinde oyun, şarkı, tekerleme ve hikâyelerle öğrencilerimizin kelime dağarcığına yeni kelimeler eklenmesi ve özgüvenle okulda iletişim kurabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları için doğal konuşma ortamları oluşturulur. Dünyada İngilizce eğitimi konusunda önde gelen online platformlarla öğrencilerimizin İngilizceyi evlerine taşımaları hedeflenir.

Almeda Okulları’nın İngilizce müfredatının temelini, ilkokuldan başlayarak, CEFR ( Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) programı oluşturur. İletişim odaklı planlanan İngilizce derslerinde, yabancı ve Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimizin dört temel becerisinin (Reading-Listening-Speaking-Writing) de geliştirilmesi hedeflenir. Ders içi etkinlikler, farklı zekâ türleri dikkate alınarak tüm öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edecek şekilde planlanır ve uygulanır. İlkokul seviyesinden başlayarak öğrencilerimiz Movers/Flyers/ KET/PET/FCE gibi Cambridge Assessment sınavlarına hazırlanır ve öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sertifikalarına sahip olması hedeflenir.

İngilizce öğrenimi için hedef dilde okuma ve dinleme yapmanın önemi göz önünde bulundurularak derslerde dinleme etkinlikleri ve videolar sıklıkla kullanılır ve öğrencilerimizin okulda ve okul dışında İngilizce okuma yapabilmeleri için online kitap okuma platformları öğrencilerimize sunulur. Yine dünyanın önde gelen yayın evlerinin kitaplarını kullandığımız derslerimizde, kitaplarımızda müfredat ile uyumlu olarak bulunan CLIL ( Content and Language Integrated Learning) bölümleri ile öğrencilerimizin diğer derslerde öğrendikleri konuların İngilizce olarak pekiştirilmesi hedeflenir.

Sınıf içi ve sınıflar arasında düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle öğrencilerin hedef dile ilgilerini arttırmak ve iletişim becerilerini yükseltmek amacıyla dönem veya yıl sonlarında drama ve tiyatro etkinlikleri hazırlanarak öğrencilerimizin İngilizce kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Farklı WEB 2.0 araçları ve online uygulamalar kullanarak ders içeriğinin zenginleştirilmesi ve öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin kendi dil öğrenim süreçlerinde daha aktif rol almaları beklenmektedir.

Fen Bilimleri

Fen eğitiminin amacı: Araştıran, sorgulayan, günlük hayatıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen, bilimin doğasını temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilen bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Almeda Okullarında, öğrencilerin denemelerin ve fen ile ilgili bilgilere deneyerek ulaşmaları sağlanır. “Fen Bilimleri” dersinde bilgi uygulamayla beraber aktarılır ya da öğrenciler uygulamadan bilgiye gittikleri bir süreç yaşarlar. Öğrencilerin kalıplaşmış bilgileri ve kavramları sorgulamaları teşvik edilir. Çoktandır bilinir ki çocuklar en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Günlük hayatta kullanılan malzemeler ders materyali olarak kullanılır. Bu sayede öğrencilerin farkındalıkları artar. Laboratuvar çalışmaları da fen bilimleri eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Ezberden uzak, deneylerle yapılan fen dersleriyle öğrenciler soru sormayı, problemi belirlemeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı ve sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler.

 

Almanca: İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanı sıra, Avrupa Dil Kriterlerine uygun olarak okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi becerileri kazandırabilmek amacıyla Almanca edinimi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz 4 ve 5. sınıflarda dil becerisini daha çok şarkı, drama, oyun ve performans çalışmaları ile gösterirken, 6 ve 7. sınıflarda dil bilgisi kademeli olarak kendisini göstermektedir. Ders programlarımız da bu bilinçle hazırlanmaktadır.

Amacımız ikinci yeni dili sevdirmek, öneminin farkındalığını yaratmak ve edindikleri dört beceriyi günlük yaşantılarında kullanmaya hevesli bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Özel Almeda Okullarında, MEB tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için belirlenen ders konuları demokratik, laik ve çağdaş anlayış içinde, T.C Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda verilmektedir. Buna göre; dersin özelliği ve özel durumu göz ardı edilmeden akılcı, objektif ve tarafsız bir anlayış içinde olmaya özen gösterilmektedir. Doğru söz, doğru davranış, doğru bilgi, ilkelerine uyarak yanlış inanışları akıl, bilim ve dinsel kaynaklar ışığında değerlendirerek sorgulamak ve doğru olanı öğretmek en önemli amacımızdır. Hayatta olduğu kadar dini öğrenmede de en hakiki mürşit ilimdir, fendir.  Kur'an'ın Oku-Düşün-Bilerek Uygula prensipleri benimsetilerek yaratıcıdan sonra en yüce değerin insan olduğu bilincini uyandırmakta ve kişisel gelişime önem vermekteyiz. Dinlerin doğal çevreyi korumadaki yaklaşımlarını ortaya koyarak niteliği, nicelikten üstün tutmaktayız. Özel Almeda Okulları olarak Atatürk’ün; “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.” sözünden hareketle doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık farklılıkları kültürel bir zenginlik olarak gören ve kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.